Wednesday, December 12, 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SAINSRANCANGAN PELAJARAN HARIAN SAINS            

            Hari : I snin                                                                     Masa : 9.45 – 10. 15pagi
Tarikh    : 20. 9.2012                                                      Kelas : 4  Berlian
            Bilangan Pelajar : 30 orang                                           Matapelajaran : Sains
Tema : Menyiasat Benda Hidup
Tajuk  : 3.Haiwan Melindungi Diri
Hasil Pelajaran Umum :      3.1 :Mengetahui cara haiwan melindungi diri
           Hasil Pelajaran Khusus : Pada akhir pelajaran nanti,murid akan dapat :
                                                     3.1.1 : Mengenalpasti cirri-ciri dan tingkahlaku khas haiwan untuk melindungi diri 
                                                                daripada bahaya dan musuh                                                       
                                                     3.1.2 : Menghuraikan bagaimana ciri-ciri dan tingkahlaku khas membantu haiwan 
                                                                melindungi diri mereka
            Pengetahuan sedia ada murid : Murid tahu siput dan kura-kura mempunyai cengkerang
            Konsep : Haiwan mempunyai tingkahlaku dan cirri-ciri khas untuk melindungi diri dari musauh dan bahaya
            Bahan Pengajaran: : Persembahan Power Point dan lembaran kerja
           Strategi pengajaran : Pengajaran berpusatkan murid dan guru                              
           Kaedah : Perbincangan bersoal-jawab
           Nilai :  1. Mennyedari sains adalah cara untuk memahami alam sekitar.              
                        2. Mensyukuri kepelbagaian hidupan ciptaan Tuhan
            Kemahiran Proses Sains :             1.  Memerhati                      3. Meramal                          
                                                                 2.  .Mengenalpasti              4. Berkomunikasi               
KBKK : 1. Bandingbeza                EMK : Teknologi maklumat
Langkah /Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti pengajaran pembelajaran
Nilai/Kemahiran saintifik/ bahan / kemahiran berfikir
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

   Set Induksi
    ( 3 minit )

1.Pengenalan kepada 
   tajuk   pelajaran 
   “Haiwan   
     Melindungi Diri”

 Teka-teki:

Saya mempunyai ekor,
Saya mempunyai sepasang sesungut,
Saya mengengsot menggunakan kaki yang lembut dan berlendir,
Saya bersembunyi di dalam cengkerang apabila musuh datang menyerang.

Jawapan:Siput

2. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran1.Guru menunjukkan 
   Persembahan slaid  
   tentang satu teka-teki.

2. Guru meminta 
    beberapa orang 
    murid  menjawab teka- 
    teki tersebut

 3 Berdasarkan jawapan murid,guru membimbing murid untuk memperihalkan tentang tajuk pelajaran hari ini.

4. Guru mengemukakan 
    soalan kepada murid
    i) Apakah yang dapat   
       kamu perkatakan  
       tentang  
       siput ini?
  1.Murid menjawab teka-
   teki yang diberikan  
    oleh guru

2. Murid memberikan   
pelbagai jawapan  
berdasarkan   
     pengetahuan mereka   

3.Murid mengemukakan  
   pelbagai jawapan berdasarkan soalan guru.

Kps:
1.  Meramal
2.   Berkomunikasi

Nilai
1.Mensyukuri pelbagai 
    hidupan ciptaan tuhan

Bahan
Persembahan slaid Power Point

  Pencetusan 
        Idea
    ( 7 minit )


1. Persembahan slaid  Power Point gambar-gambar haiwan1.Guru meminta murid  
   memperihalkan tentang  
   gambar-gambar yang   
   mereka lihat.

2. Guru memberi 
    maklumbalas terhadap  
    semua jawapan murid.   

3.Guru membimbing murid 
   mengenalpasti ciri-ciri 
   khas haiwan dalam   
   gambar1 .Murid memperihalkan  
    ciri-ciri khas setiap   
    haiwan yang


a. Belalang –  
    Penyamaran

b. Ulat beluncas- 
     Penyamaran

c. Landak-
    Duri yang tajam

d. Sotong-
    Dakwat hitam

Kps:
1.  Mengenalpasti
2.  Memerhati
3.  Berkomunikasi

KBKK
1.Bandingbeza

Nilai
1.Mencintai pelbagai 
   hidupan ciptaan tuhan
2.Minat dan bersifat ingin 
   tahu terhadap alam 
   sekeliling


Bahan
Gambar slaid


EMK
Teknologi maklumat

   Perkembangan       
      ( 10 minit )

1. Perbincangan 
    tentang ciri-ciri  khas  
    dan tingkahlaku 
    haiwan yang  
    membantu mereka  
    melindungi diri  
    daripada bahaya 
    atau musuh

 - Mempunyai sengat 
   yang beracun
 - Mengeluarkan bau 
    busuk
 - Mempunyai 
    cengkerang yang 
    keras
-   Boleh menukar 
    warna mengikut   
    warna persekitaran
-   Duri atau kulit yang  
    keras dan tajam
-   Kuku yang tajam
-  Menggulungkan  
    badan


1.       
1. Guru membimbing 
    murid untuk  
    mengenalpasti 
    tentang ciri-ciri  khas  
    dan tingkahlaku 
    haiwan yang  
    membantu mereka  
    melindungi diri  
    daripada bahaya 
2.          atau musuh melalui paparan slaid1 .Murid bersoal-jawab 
    dengan guru berkaitan  
    paparan slaid


Kps:
1.  Mengenalpasti
2.  Meramal
3.  Berkomunikasi

Nilai
1. Mencintai pelbagai 
    hidupan ciptaan tuhan
2  Bekerjasama
3. Minat dan bersifat ingin 
    tahu terhadap alam 
    sekeliling

KBKK
Bandingbeza

Bahan
Slaid Power Point

EMK
Teknologi maklumat

        Penilaian       
       ( 7 minit )

1.Penilaian tentang tajuk dengan aktiviti pengukuhan

3.       
1.Guru memberikan latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman murid berkaitan tajuk

2.Guru memberi 
   maklumbalas berkaitan  
   jawapan murid

1.Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru melalui slaid

Kps:
1.  Mengenalpasti
2.  Berkomunikasi

Nilai
1. Minat dan bersifat ingin 
    tahu terhadap alam 
    sekeliling

KBKK
Bandingbeza

Bahan
Slaid Power Point

EMK
Teknologi maklumat
       Penutup
( 3 minit )


Kesimpulan berkaitan tajuk siratan makanan
1. Guru bersoal jawab 
    sepintas lalu berkaitan 
    tajuk pelajaran

2.Guru meminta murid 
   membuat kesimpulan 
   tentang tajuk pelajaran

3. Guru mengedarkan  
    lembaran kerja sebagai  
    kerja rumah

1. Murid menjawab  
    soalan yang  
    dikemukakan oleh guru

2.Murid membuat 
   kesimpulan berkaitan 
   tajuk

Kps:
1.  Berkomunikasi

Bahan
Lembaran kerja


Terima kasih Sudi Baca ! (: